A pályázat lezárult!

AZ ÁLLÁST BETÖLTÖTTÉK!


Békás Község Önkormányzata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján
pályázatot hirdet

 

Békás Község Önkormányzata
falugondnok

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű közalkalmazotti jogviszony, tartós távollét/táppénz idejére

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, Békás község közigazgatási területe

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben, a falugondnoki szolgálatról szóló önkormányzati rendeletben, valamint a szakmai programban előírt feladatok ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • 8 Általános,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • legalább 1-3 éves gépjárművezetői gyakorlat

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • falugondnoki szakképesítés,
 • a településen bejelentett állandó lakóhely és helyben lakás

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány
 • érvényes vezetői engedély másolata
 • nyilatkozat a falugondnoki munkakör betöltéséhez szükséges tanfolyam elvégzésére vonatkozóan
 • hozzájáruló nyilatkozat a pályázat során kezelt személyes adatokra vonatkozóan
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat nyílt testületi ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkasné Csendes Tímea polgármester nyújt, a 0630/326-4687 -es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Békás Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8515 Békás, Rákóczi út 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: falugondnok.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017.február 28

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Békás Község Önkormányzatának hirdetőtáblája - 2017. január 23.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 23.

 

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF).

A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 A pályázat leírását itt letöltheti!

 

A pályázat lezárult!

AZ ÁLLÁST BETÖLTÖTTÉK!

 

 

Go to top